Sociala färdigheter

Sociala färdigheter

Bakgrund och beskrivning

Till sociala färdigheter hör alla delområden som utvecklar interaktiva färdigheter och som stöder träning i att bemästra känslor som ingår i elevens vardag. Elevens självkännedom och motivation för inlärning ska stödas genom att skapa förutsättningar för att lyckas och genom att förstärka en positiv atmosfär för socialt lärande.

Undervisningen bör skapa grundtrygghet, respekt för andra människor, kärlek till nästan, en balanserad personlighet och fördjupa de grundregler som gäller för samverkan mellan människor.

 

Mål och syfte

Målet för inlärning av sociala färdigheter är att stärka elevens förmåga att interagera, fungera och delta i en social gemenskap. Syftet är att träna de sociala färdigheterna och ge redskap för eleven som den har nytta av i det vardagliga livet.

 

Stöd för lärande

För undervisningen i de sociala färdigheterna finns en rad olika stödmetoder och åtgärdsprogram som kan användas. För att stöda elevens sociala utveckling kan man t.ex. använda sej av sociala berättelser, olika beteendeprogram samt drama och terapiformer. Stödet bör anpassas enligt elevens individuella behov och vara så mångfasetterat och heltäckande som möjligt. Arbetsgången sträcker sej från att först kretsa kring ett socialt samspel med en vuxen, sedan med en jämnårig och slutligen med gruppen.

ATT TA KONTAKT

 • Fästa uppmärksamhet
 • Ta ögonkontakt
 • Ta kontakt med vuxna
 • Ta kontakt med kompisar
 • Ta kontakt med gruppen
 • Tolka och använda grimaser och ansiktsuttryck

 

TURTAGNING

 • Delta i gruppaktiviteter
 • Fungera i grupp
 • Turtagning (ge och ta)
 • Vänta på sin tur
 • Be om hjälp
 • Inte störa andra
 • Hjälpa andra
 • Godkänna avvikande åsikt
 • Följa direktiv
 • Klara av att bli lämnad ensam en stund

 

KONTROLL ÖVER SITT BETEENDE

 • Ha tålamod
 • Impulskontroll
 • Följa regler
 • Ha förmåga att lugna ner sej
 • Lära sej misslyckas
 • Ta och ge positiv och negativ respons

 

UPPFÖRANDE

 • Hälsa och säga “Hej då”.
 • Säga “tack” och “var så god”.
 • Be om och säga förlåt
 • Uppföra sej väl i olika situationer

 

ATT BESKRIVA KÄNSLOR

 • Känna igen olika känslor hos sej själv och andra
 • Uttrycka olika känslor
 • Besvara andras känslor på ett uppbyggligt sätt
 • Uttrycka sina känslor på ett lämpligt sätt med lagom kraftiga reaktioner

 

LEK OCH FRITID

 • Leka ensam, tillsammans, i par och i grupp
 • Öppna upp för lek
 • Besvara andras inviter
 • Klara av att vinna och förlora
 • Spela spel
 • Spela rollspel / rollekar
 • Använda fantasin
 • Skilja mellan fantasi och verklighet
 • Umgås med klasskamrater och vänner
 • Etablera vänskap
 • Känna till egna intresseområden
 • Skapa sej en fritidsverksamhet

 

UTMANANDE BETEENDEN

 • Känna igen det egna utmanande beteendet och signaler för det
 • Beskriva känslor och beteendemönster
 • Beskriva gott beteende
 • Känna igen situationer som kan upplevas utmanande
 • Känna igen situationer som kan upplevas trevliga
 • Förstå konsekvenser av olika beteenden
 • Hitta på alternativa lösningar till sitt beteende
 • Öva lösningsmodeller
 • Använda lösningsmodeller
 • Klara sej ur utmanande situationer utan att tappa humöret

Bilder

Klicka på bilderna för att få dem större. Kan även ladda ner en pdf här.