Kommunikativa färdigheter

Kommunikativa färdigheter

Bakgrund och beskrivning

En fungerande kommunikation är av största vikt. En möjlighet att förstå och göra sig förstådd är A och O för att kunna fungera tillsammans med andra. Det är viktigt att också andra än elevens närmaste kan förstå vad eleven uttrycker, och att eleven kan använda sin kommunikation i olika miljöer.

Verksamhetsområdet språk och kommunikation delas in i delområdena att uttrycka sig själv, imitation, att förstå uttryck, ordförråd samt röstanvändning.

 

Mål och syfte

Verksamhetsområdet språk och kommunikation syftar till att ge eleverna färdigheter i att uttrycka sig på det sätt som fungerar bäst för var och en. Målet för undervisningen är att utveckla elevens förmåga att uttrycka sig och förstå, utgående från den nuvarande förmågan och elevens förutsättning. Varje elev behöver få ett sätt att uttrycka sig och ta till sig kommunikation som passar just den. Genom att ge eleven större möjligheter att uttrycka sig och kommunicera kan eleven delta mera i aktivitet och omgivning både hemma, i skolan och i övriga samhället.

 

Stöd för lärande

För undervisningen i språk och kommunikation kan en stor del stödmetoder användas. Vid behov kan alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK) tas i bruk, såsom tecken, bilder, talapparat och digitala hjälpmedel. De olika delmålen inom språk och kommunikation kan tränas och uppnås antingen med talat språk eller med AKK. Det är bra att tydliggöra och visualisera både språkförståelsen och språkligt uttryck för eleven. I det nätverk som finns runt eleven är det viktigt att stödformer för kommunikationen är konsekventa och gemensamma, så att eleven i alla miljöer har tillgång till sin kommunikation.

 

Att uttrycka sig själv

 • Känna behov av att kommunicera
 • Ta ögonkontakt
 • Påkalla uppmärksamhet
 • Dela uppmärksamhet
 • Ta fysiskt i och för en person
 • Peka
 • Uttrycka att man vill något
 • Använda enstaka ord/uttryck med mening
 • Använda ja och nej-uttryck
 • Använda sitt eget namn
 • Använda meningar med två eller flera ord
 • Använda sociala uttryck
 • Hälsa
 • Säga tack och varsågod
 • Växelverka
 • Svara på fråga (vad/vem/var)
 • Svara på fråga i rätt form
 • Ställa frågor för att få information
 • Be om hjälp
 • Uppfatta talturer
 • Ta sin egen tur i samtalet
 • Delta i samtalet
 • Inleda samtal, olika ämnen
 • Avsluta konversation
 • Svara på nån annans inledning
 • Uttrycka åsikt, ger argument
 • Uppmana/befalla
 • Beskriva/berätta
 • Använda fantasi, skapa
 • Informera
 • Medveten kommunikation

 

Imitation

 • Upprepa gester/rörelser/rörelseserier
 • Upprepa ljud och ljudanden
 • Upprepa stavelser
 • Upprepa ord
 • Upprepa tecken

 

 Att förstå uttryck

 • Objektskonstans
 • Uppfatta ljud
 • Orientationsförmåga
 • Reagera på samspel
 • Reagera på sitt eget namn
 • Auditiv diskriminering
 • Förstå/följa förbud
 • Koppla symbol till aktivitet/föremål (symbolförståelse)
 • Känna igen namngivet föremål/sak (ordförståelse)
 • Förstå gester, miner och kroppspråk
 • Fungera enligt direktiv / förstå instruktioner
 • Inte reagera på direktiv som ges åt andra
 • Följa gemensamma direktiv åt gruppen
 • Förstå tids-, rums- och riktningsbegrepp
 • Förstå motsatser
 • Lyssna på sagor/berättelser
 • Svara på frågor om det som berättats
 • Upprepa det man hört med egna ord i logisk följd

 

Ordförråd

 • Egna ljud/joller
 • Eget språk, egna ord
 • Använda substantiv
 • Använda verb
 • Använda adjektiv
 • Använda pronomen
 • Använda uttryck för tid, plats och riktning
 • Använda synonymer
 • Böja ord
 • Kombinera ord till satser och meningar

 

Röstanvändning

 • Experimentera med ljud
 • Reglera röstvolymen
 • Artikulation (tydlighet, intonation, ordmellanrum)
 • Anpassa uttryckssätt till tillfälle (sociala koder etc)

 

Bilder

Klicka på bilderna för att få dem större. Kan även ladda ner en zip -fil med alla bilder som pdf här.