Välkommen till MÅLgan

MÅLgan

Idén till att skapa detta arbetsreskap föddes hösten 2015 när specialklasslärare från hela svenskfinland samlades till ett gemensamt samarbetsmöte i Helsingfors. Den nya läroplanen 2016 höll då på att arbetas fram och alla vi som deltog i mötet var ense om att den del där verksamhetsområdena togs upp kändes allt för skral och kortfattad. Vi bestämde oss för att skapa ett redskap, främst för eleverna, men också för det stödteam som arbetar kring eleven samt elevens vårdnadshavare.

Läs mer

Kommunikativa färdigheter

En fungerande kommunikation är av största vikt. En möjlighet att förstå och göra sig förstådd är A och O för att kunna fungera tillsammans med andra. Det är viktigt att också andra än elevens närmaste kan förstå vad eleven uttrycker, och att eleven kan använda sin kommunikation i olika miljöer..

Läs mer

Motoriska färdigheter

Den motoriska utvecklingen har ett klart samband med all inlärning.
Utvecklingen av vår motorik är inte bara viktig för vår balans, koordination och muskelstyrka utan även för vår självuppfattning och vår totala utveckling. Motorikens utveckling hänger intimt samman med övriga funktionsområden, framför allt utvecklingen av kognitiva, sociala och dagliga färdigheter samt kommunikation. 

Läs mer

Sociala färdigheter

Till sociala färdigheter hör alla delområden som utvecklar interaktiva färdigheter och som stöder träning i att bemästra känslor som ingår i elevens vardag. Elevens självkännedom och motivation för inlärning ska stödas genom att skapa förutsättningar för att lyckas och genom att förstärka en positiv atmosfär för socialt lärande.

Läs mer

Kognitiva färdigheter

Den kognitiva utvecklingen är ” tänkandets utveckling”.  Kognition är en förutsättning för människans fortsatta utveckling och mognad. Utvecklingspsykologer har försökt dela in kognition enligt ålder, utvecklingsnivå eller IQ. Kognition behandlar de grundläggande psykologiska funktionerna och hör intimt ihop med människans personlighetsutveckling och påverkar hennes självförtroende.

Läs mer

Dagliga färdigheter

De dagliga färdigheterna är grundläggande för ett självständigt liv. För att klara sig i vardagen behöver eleven behärska många olika färdigheter. Målet är att varje elev allt mera deltar i de dagliga aktiviteterna. Målet är också att varje elev blir så självständig som möjligt. Målen ställs och undervisningen anpassas utgående från elevens färdigheter och förutsättningar.

Läs mer