Kognitiva färdigheter

Kognitiva färdigheter

Bakgrund och beskrivning av verksamhetsområdet

Den kognitiva utvecklingen är ” tänkandets utveckling”.  Kognition är en förutsättning för människans fortsatta utveckling och mognad. Utvecklingspsykologer har försökt dela in kognition enligt ålder, utvecklingsnivå eller IQ. Kognition behandlar de grundläggande psykologiska funktionerna och hör intimt ihop med människans personlighetsutveckling och påverkar hennes självförtroende. Med de kognitiva funktionerna avser man förmågan att ta emot och skaffa sig kunskap, att bearbeta, minnas och använda sig av denna kunskap samt att vara kreativ.  Minne, beslutsfattande, emotion, uppmärksamhet, tänkande, lärande, medvetande, problemlösning och perception är sådana kognitiva funktioner. Den språkliga förmågan hör också ihop med den kognitiva förmågan. Kognition är alltså inte en enskild funktion utan många, mer eller mindre av varandra beroende funktioner. Verksamhetsområdet är indelat i följande delområden: delad uppmärksamhet och kontakt, orsak-verkan, problemlösning, matematiska begrepp, siffror och antal.

Mål och syfte med verksamhet

Lärandet av kognitiva färdigheter ska stimulera och träna sinnena. Målet för lärandet är att eleven aktiveras och lär sig använda sina sinnen för att gestalta sin omgivning. Inlärningsförutsättningarna sammanhänger med elevens mognad och tidigare erfarenheter. Målsättningen med undervisningen är att eleven utvecklar sådana kognitiva färdigheter som eleven kan använda på ett ändamålsenligt sätt i det dagliga livet. Via olika erfarenheter utvecklas kognitionen. Mål för verksamheten är att lära sig sortera, kategorisera, jämföra, ordna i ordningsföljd, lära sig begrepp (former, färger, position, tid, riktning) och logisk slutledningsförmåga. Det här är grundläggande färdigheter som behövs för fortsatt kognitivt lärande.

Stöd för lärandet

Eleven som får undervisning enligt verksamhetsområde behöver ofta olika kompenserande, kompletterande, konkreta och/eller stödjande hjälpmedel. En del hjälpmedel används vid ny-inlärning och en del för att bli bestående i vardagen.

Orsak-verkan kan stödjas med hjälp av olika typer av tidshjälpmedel så som bildscheman, sak-scheman, timglas, kalendrar etc. Problemlösning stöds av begåvningsstödjande hjälpmedel som individuellt anpassas för varje elev. Vid inlärning av matematiska begrepp och siffror och antal är det viktigt att utnyttja alla sinnen och arbeta från det konkreta till det abstrakta. Generalisering, repetition och motivation är avgörande för elevens lärande.

 

Delad uppmärksamhet och kontakt

 • Rikta blicken
 • Följa med blicken
 • Ta upp och lägga föremål i en låda
 • Söka efter gömt föremål
 • Aktivt följa med sin omgivning
 • Lyssna
 • Uppfatta ljud från olika riktningar
 • Lokalisera ljud
 • Känna igen ljud i omgivningen

 

Orsak-verkan

 • Reagera på då aktiviteter börjar/pågår/slutar
 • Förutse händelser
 • Känna igen dagsrutiner
 • Förstå vad en klocka används till
 • Välja mellan två eller flera alternativ
 • Uppfatta vad som saknas
 • Ordna i logisk ordning (först-sedan)
 • Uppfatta följderna/konsekvenserna av sina handlingar (dåtid/framtid)
 • Vänta
 • Förstå tidshjälpmedel
 • Skilja mellan dag/natt, morgon/kväll, vardag/veckoslut
 • Skilja mellan förmiddag/eftermiddag, i går/i dag/i morgon
 • Känna igen viktiga dagar och högtider (sin födelsedag)

 

Problemlösning

 • Konstruera (bygga av klossar, etc.)
 • Konstruera lika
 • Konstruera föreställande
 • Lägga pussel
 • Försöka lösa problem genom att agera
 • Använda inlärda lösningar
 • Be om hjälp
 • Hitta på egna lösningar
 • Använda hjälpmedel
 • Kombinera eller använda sig av olika strategier vid problemlösning

 

Matematiska begrepp

 • Förstå symboler (konkret till abstrakt)
 • Hitta likadana (färg, form, storlek, andra egenskaper)
 • Sortera (enligt en eller flera egenskaper)
 • Kategorisera (enligt en eller flera egenskaper)
 • Känna igen färger
 • Känna igen former
 • Känna igen egenskaper (storlek, etc.)
 • Benämna färger
 • Benämna former
 • Benämna egenskaper (storlek, längd, etc.) {stor-liten, lång-kort, hög-låg, bred-smal, tjock-tunn, tung-lätt, snabb-långsam, ung-gammal, etc.}
 • Ordna i storleksordning (eller enligt andra egenskaper)
 • Rita former och olika storlekar
 • Känna igen riktnings- och positionsbegrepp {upp, ner, nära, långt borta, etc.}
 • Känna igen lägesprepositioner {i, på, under, framför, bakom, bredvid, etc.}
 • Känna igen grundläggande matematiska begrepp {lika, en, många, få, ingen, flera, hälften, etc.}
 • Känna igen ordningstal
 • Känna igen tidsbegrepp {nu, sedan, först, sist, snart, vänta, tidigare/senare, etc.}
 • Känna igen veckodagarnas, månadernas, årstidernas namn

 

Siffror och antal

 • Ramsräkna
 • Räkna till tio efter förebild
 • Ta rätt antal enligt modell
 • Förstå och följa en till en-principen
 • Känna igen antal (se antal upp till 4)
 • Ta bort och lägga till enligt modell
 • Se skillnad mellan siffror
 • Hitta likadan siffra
 • Sortera siffror
 • Ordna siffror i rätt ordningsföljd
 • Känna igen siffror
 • Benämna siffror
 • Skriva siffror

Bilder

Klicka på bilderna för att få dem större. Kan även ladda ner en pdf här.