Allmänt

Allmänt

Idén till att skapa detta arbetsreskap föddes hösten 2015 när specialklasslärare från hela svenskfinland samlades till ett gemensamt samarbetsmöte i Helsingfors. Den nya läroplanen 2016 höll då på att arbetas fram och alla vi som deltog i mötet var ense om att den del där verksamhetsområdena togs upp kändes allt för skral och kortfattad. Vi bestämde oss för att skapa ett redskap, främst för eleverna, men också för det stödteam som arbetar kring eleven samt elevens vårdnadshavare. Vi enades om att tillsammans skapa en stor bildbank som vi delar med oss av till alla som vill använda sej av det, helt gratis. Dom främsta målgrupperna för vårt arbetsredskap är elever som studerar enligt verksamhetområden, nyanlända elever, elever som behöver stöd i sin kommunikation och elever som behöver struktur i sin skolvardag.

Det mest innovativa med detta projekt var att vi alla var ense om att lyfta fram bildernas betydelse för kommunikation och struktur i undervisningen på ett mera synligt sätt. Vi hoppas detta arbetsredskap ska kunna bli ett hjälpmedel i det vardagliga arbetet där läroplanen, den individuella läroplanen, schemat och bedömningen skall gå hand i hand. Med MÅLgan hoppas vi ge dej som arbetar i skolan ett användarvänligt  redskap med vilket du kan bygga din undervisning, sätta dina mål för inlärningen och skapa en grund för den bedömning du gör.

Processen för oss som skapat MÅLgan har pågått i två år och det har varit oerhört givande att sammanföra all den kompetens som finns hos olika specialklasslärare runom i hela svenskfinland. I denna process har lärare från Zacarias Topelius skolan, Sirkkala skola (Åbo), Munsala skola, Pargas skola, Ekenäs skola och Kyrkostrands-Jungmans skola deltagit. Vi tackar de kommunder och städer som bidragit till skapandet av MÅLgan. Vi vill också rikta ett varmt tack till Ulla-Stina Åman, pedagogisk handledare på Lärum och FDUV för att vi fått låna arbetsutrymmen.

Sist men inte minst ett tack till alla specialklasslärare som brinner för att föra den specialpedagogiska verksamheten framåt. Vi är övertygade om att frukterna av detta samarbete kommer synas på många olika sätt under en lång tid framöver. Det är tillsammans vi bygger den nya innovativa och moderna pedagogiken. MÅLgan är ett fint bevis på att specialpedagogiken i svenskfinland är i framkant när det gäller nytänkande och med att alltid jobba med eleven i fokus. Resultatet av vårt förta stora gemensamma projekt är MÅLgan, ett arbetsredskap med bilder där eleverna synligt och konkret kan ta del av målsättningar och innehåll i undervisningen.

MÅLgan - Arbetsredskap för undervisning enligt verksamhetsområde

Bakgrund och beskrivning av arbetsredskapet

"För elever med mycket grava funktionshinder kan undervisningen ordnas enligt verksamhetsområde i stället för läroämnesvis. Också för en elev med annat funktionshinder eller allvarlig sjukdom kan det på grund av elevens hälsotillstånd vara befogat att ordna undervisningen enligt verksamhetsområde. Om undervisning som ordnas enligt verksamhetsområde i stället för läroämnesvis bestäms i beslutet om särskilt stöd. Undervisningen ordnas enligt verksamhetsområde endast när det är uppenbart att eleven inte kan studera enligt en individualiserad lärokurs. Verksamhetsområdena är motoriska färdigheter, språk och kommunikation, sociala färdigheter, kognitiva färdigheter och färdigheter för dagliga rutiner." ( Grunderna för läroplanen för den grundläggande undervisningen 2014 ).

Detta arbetsredskap har utarbetats för elever som undervisas enligt verksamhetsområde. Bildstödet kan också vara till hjälp vid undervisning för invandrarelever och också för elever i allmänundervisningen som behöver öva färdigheter som inte lika tydligt framkommer i läroplanen.

Orsakerna till att en elev studerar enligt verksamhetsområde varierar och varje elev följer därför sin egen lärostig. Elever med utvecklingsstörning, autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, flerfunktionshinder eller språk- och kommunikationssvårigheter har alla olika styrkor, svagheter och behov som påverkar deras förutsättningar för lärande. De olika funktionsnedsättningarnas särdrag och elevens individuella förutsättningar lägger grunden för hur arbetsredskapet används och undervisningen läggs upp.

Arbetsredskapet utgör ett komplement till den nationella och lokala läroplanen och kan användas i alla skolor i Svenskfinland. Arbetsredskapet består av en text- och en bilddel. Textdelarna är främst riktade till lärarna och bilderna finns med som ett stöd för eleverna. Alla verksamhetsområden har en inledande kort beskrivning och de specifika målsättningarna listas därefter. Till varje enskild målsättning finns en bild. Bilderna är exempelbilder, som kan bytas ut och/eller redigeras enligt den enskilda elevens behov.

 

Mål och syfte med arbetsredskapet

"Målet för undervisningen som ordnas enligt verksamhetsområde är att ge eleven sådana kunskaper och färdigheter som eleven behöver för att klara sig så självständigt som möjligt i livet."  (Grunderna för läroplanen för den grundläggande undervisningen 2014).

Eftersom varje elev följer sin egen lärostig är syftet med arbetsredskapet att det ska fungera som ett stöd och en checklista för läraren och nätverket kring eleven, då de individuella målen ställs upp. Samtidigt är målet att skapa enhetlighet skolorna emellan och på så sätt garantera kvaliteten.

"Målen ska ställas upp så att de är realistiska och relevanta för eleven... Undervisningen ska planeras och genomföras genom samarbete med eleven och vårdnadshavaren. Dessutom förutsätts samarbete bland lärarna och med den övriga personalen och olika experter." (Grunderna för läroplanen för den grundläggande undervisningen 2014).

Arbetsredskapet består av en text- och en bilddel för att eleven själv ska kunna vara delaktig i planerandet och genomförandet av undervisningen. Samarbetet underlättas av att materialet finns tillgängligt för alla i nätverket. Målet är att alla i nätverket kan överblicka undervisningen och att eleven själv ska kunna vara delaktig.

 

Stöd för lärandet

För elever som undervisas enligt verksamhetsområde behöver flera olika aspekter tas i beaktande vid undervisningen. Lärandet sker stegvis och varje steg förutsätter olika arbetssätt. Eleven har behov av olika stödåtgärder. Många elever med utvecklingsstörning, autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, flerfunktionshinder eller språk- och kommunikationssvårigheter har avvikande sinnesfunktioner vilket behöver tas i beaktande vid inlärning.

 

Eleven lär sig enligt:

 • Bekantar sig med...

 • Övar sig med stöd...

 • Övar självständigt...

 • Kan/använder/behärskar/förstår...

 • Tillämpar...

 

Stödåtgärder eleven kan behöva:

 • Fysisk handledning

 • Fysisk avgränsning

 • Puff att komma igång

 • Få uppgiften/anvisningen delad i tillräckligt korta delar

 • Repetition av regler, visad modell ("gör så här")

 • Verbal eller med bilder/tecken given handledning

 • Motivation (t.ex. med belöning efter utförd uppgift)

 • Tydliga och individuellt anpassade mål för uppgiften

 • Strukturerat dagsschema (bilder, steg-för-steg anvisningar)

 • Öva situationer på förhand, t.ex. via lek, drama, sociala berättelser

 • Öva uthållighet (var/hur länge/hur avsluta)

 • Ersättande modeller/lösningar ("gör inte så utan såhär")

 • Tid att förbereda sig för kommande uppgift/händelse

 • Tilläggstid

 • Begränsad tid för utförandet (med timer, "trafikljus")

 • Stimulansfri lärmiljö (skärmar, hörselskydd, val av arbetsplats)

 • Många upprepningar

 • Övervakning/påminnelser

 • Skuggning

 • Respons