Bedömning

Bedömning

I bedömningen av elever som studerar enligt verksamhetsområden görs minst två separata utvärderingar under läsåret.

I läsårsbetyget som ges vid läsåret slut framgår hur eleven uppfyllt de mål som satts i den individuella planen. Läsårsbetyget ges i den mall som respektive kommun fastslagit. Under läsåret görs också självutvärdering eller en mellanbedömning med hjälp av det  självutvärderingsinstrumentet som finns bifogat här. Utvärderingen kan göras antingen en eller flera gånger per läsår beroende elevens behov. 

Mellanbedömningen görs enligt nivåerna kan, behöver öva eller kan inte.

Bedömningen och diskussionen skall stimulera till utveckling och vara konstruktiv i sin karaktär. I bedömningen bör man sträva till att bibehålla de kunskaper och kompetenser elever har och samtidigt tänka på att föra utvecklingen framåt. Mellanbedömningen bifogas som bilaga till den individuella planen.

Här finns dokument för

Bedömning

Mellanbedömning